Reumatologická ambulancia Martin, Čadca, ambulancia vnútorného lekárstva Martin

Nezmluvní Nezmluvní poistenci, vyšetrenia mimo indikácie lekára (na vlastnú žiadosť) resp. nezazmluvnené výkony

 • Prvé komplexné reumatologické alebo interné vyšetrenie
  € 80,-
 • Druhé a ďalšie (kontrolné alebo dispenzárne) vyšetrenie
  € 60,-
 • Vyhodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení
  € 10,-
 • Vyhodnotenie obrazového záznamu z RTG vyšetrenia (1 projekcia, pri viacerých projekciách sa suma násobí počtom projekcií (snímok))
  € 3,-
 • Vyhodnotenie obrazového záznamu z CT, HRCT alebo MR vyšetrenia
  € 20,-
 • Odber venóznej krvi do 1 skúmavky otvoreným alebo vákuovým spôsobom
  € 5,-
 • Odber venóznej krvi do 2 a viac skúmaviek otvor. alebo vákuovým spôsobom
  € 10,-
 • Stanovenie určených parametrov z biologického materiálu

Všetci klienti Všetci klienti poistenci, vyšetrenia mimo indikácie lekára (na vlastnú žiadosť) resp. nezazmluvnené výkony

 • Potvrdenie o ošetrení pre sprievodcu alebo inú osobu mimo ošetreného
  € 1,-
 • Interné predoperačné vyšetrenie (vyšetrenie + hodnotenie výsledkov + EKG s popisom)
  € 80,-
 • EKG vytlačené na termostabilný papier vrátane popisu
  € 15,-
 • Tlačivo potvrdenia o ošetrení
  € 0,5,-
 • Vystavenie overenej kópie lekárskeho záznamu – 1 strana A4, resp. A6 pri lek. predpise
  € 1,-
 • Zmluvná pokuta pri neospravedlnenom (minimálne 1 pracovný deň vopred) sa nedostavení na objednaný termín vyšetrenia (časť ušlého zisku poskytovateľa)
  € 40,-
 • Zabezpečenie odberu, spracovania odberu, transportu materiálu a vyžiadania výsledkov v deň vyšetrenia pacienta pri odkladnej zdravotnej starostlivosti
  € 5,-
 • Vyšetrenie zdravotného stavu a výpis zo zdravotnej dokumentácie v konaní o dávke sociálnej pomoci alebo na žiadosť komerčnej poisťovne (napr. životné alebo úrazové poistenie) u dispenzarizovaného pacienta
  € 20,-
 • Vyšetrenie a záznam z vyšetrenia v cudzom jazyku (príplatok k cene ostatných výkonov)
  € 20,-
 • Zotrvanie lekára v ambulancii, zabezpečenie vstupu a vyšetrenia mimo prevádzkových hodín budovy
  € 20,-